PROTECTION FROM CHIPIZATION ZASHCHITA OT CHIPIZATSII