Support Your Freedom to Speak:
We Live In the Last Days of Human Civilization - Живеем в последните дни на Човешката цивилизация- 1080p
40 views
channel image
Stamen Stamat
Published a month ago |
„Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“ е първият независим Български документален филм, отразяващ действителните събития около налагането на Тиранията на Постхуманизма, известна като Новия Световен Ред.
Документалният филм на Стамен Георгиев СТАМАТ, продуциран от „Вечна Истина 2015“ ООД, разкрива същината на Историческите факти през последните години, които промениха изцяло съдбата на Хомо сапиенс и ще доведат до край Човешката Цивилизация. Филмът има продължителност 3 часа и 15 минути и се състои от три части, като подробно изследва 15 теми:
Пролог
Тема І-ва: Кои и как властват над Цивилизацията
Тема ІІ-ра: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма
Тема ІІІ-та: Аз предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия!
Тема ІV-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите
Тема V-та: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!
Тема VІ-та: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция
Тема VІІ-ма: Създаване на концепцията „теория на конспирацията“
Тема VІІІ-ма: Провалът на Алопатичната медицина
Тема ІХ-та: Използване на Холистично-Трансценденталния мироглед за обяснение на заболяванията
Тема Х-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19“
Тема ХІ-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор
Тема ХІІ-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел
Тема ХІІІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма
Тема ХІV-та: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!
Тема ХV-та: Всеки заслужава собствената си съдба!
Заветът
***
Гледайте филма на HD резолюция (1920x1080, H264, 24fps, 6000kbps) в уебсайта stamat.org
27-ми Юни 2021 година
***

‘The Prophecies in the Unique Books of STAMAT – We Live in the Last Days of Human Civilization’ is the first independent Bulgarian documentary, reflecting the real events surrounding the imposition of the Tyranny of Posthumanism, known as the New World Order.
The documentary film by Stamen Georgiev STAMAT, produced by Eternal Truth 2015 Ltd., reveals the essence of the Historical Facts in recent years, which completely changed the fate of Homo sapiens and will lead Human Civilization to an end. It is partially subtitled in English, the full translation is expected next month. The documentary lasts 3 hours and 15 minutes and consists of three parts, exploring in detail 15 topics:
Prologue
Topic I: Who and How Rule Over Civilization
Topic II: Chronology of the Beginning of Tyranny of Posthumanism
Topic III: I have pre announced the end of Humankind on the most watched Corporate mass media!
Topic IV: The Lies, Guidelines, Way, Path and Ultimate Goal of the Ancient Secret Lodge of the Illuminati
Topic V: Robots have jobs and Humans have free time!
Topic VI: Human Freedoms and Rights in the Institution of the State
Topic VII: Creation of the ‘Conspiracy Theory’ Concept
Topic VIII: The Failure of Allopathic Medicine
Topic IX: Using the Holistic-Transcendental Worldview to Explain Diseases
Topic X: Poisoning the Bio-Terrain and Modifying Human Genome are the Goals of the ‘Covid-19’ Fraud
Topic XI: Constitution and Laws still protect us from the Masonic Medical and Political terror
Topic XII: Worldwide Opposition to the International Allopathic Medical Pharmaceutical Cartel
Topic XIII: The Occult Interpretation of the Ten Communist Commandments of Posthumanism
Topic XIV: The Truth about Flat Earth led to Human Awakening!
Topic XV: Everyone deserves their own destiny!
The Testament
***
You can watch the documentary in HD resolution (1920x1080, H264, 24fps, 6000kbps) on stamat.org
June 27, 2021
Keywords
Covid-19NWOPosthumanism

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.
Related videos