Support Your Freedom to Speak:
Prologue – We Live In the Last Days of Human Civilization - 2021
40 views
channel image
Stamen Stamat
Published a year ago |
https://stamat.org/
‘The Prophecies in the Unique Books of STAMAT – We Live in the Last Days of Human Civilization’ is the first independent Bulgarian documentary, reflecting the real events surrounding the imposition of the Tyranny of Posthumanism, known as the New World Order.
Какви стъпки предприемат Илюминатите, за да ни поробят завинаги? Това е откъс от Документалния филм на СТАМАТ. За да научите какво ще е бъдещето на Човечеството, което ни готвят политиците от всички Партии гледайте Документалния филм „Предсказанията в Уникалните Книги на СТАМАТ – Живеем в последните дни на Човешката цивилизация“. Това е първият независим Български документален филм, отразяващ действителните събития около налагането на Тиранията на Постхуманизма, известна като Новия Световен Ред.
Документалният филм на Стамен Георгиев СТАМАТ, продуциран от „Вечна Истина 2015“ ООД, разкрива същината на Историческите факти през последните години, които промениха изцяло съдбата на Хомо сапиенс и ще доведат до край Човешката Цивилизация. Филмът има продължителност 3 часа и 15 минути и се състои от три части, като подробно изследва 15 теми:

The documentary film by Stamen Georgiev STAMAT, produced by Eternal Truth 2015 Ltd., reveals the essence of the Historical Facts in recent years, which completely changed the fate of Homo sapiens and will lead Human Civilization to an end. It is partially subtitled in English, the full translation is expected next month. The documentary lasts 3 hours and 15 minutes and consists of three parts, exploring in detail 15 topics:

Темите в документалния филм:
Themes in the documentary:
Пролог
Prologue

Тема І-ва: Кои и как властват над Цивилизацията
Topic I: Who and How Rule Over Civilization

Тема ІІ-ра: Хронология на началото на Тиранията на Постхуманизма
Topic II: Chronology of the Beginning of Tyranny of Posthumanism

Тема ІІІ-та: Аз предизвестих края на Човечеството по най-гледаната Корпоративна масмедия!
Topic III: I have pre announced the end of Humankind on the most watched Corporate mass media!

Тема ІV-та: Лъжите, насоките, начинът, пътят и крайната цел на Древната Тайна Ложа на Илюминатите
Topic IV: The Lies, Guidelines, Way, Path and Ultimate Goal of the Ancient Secret Lodge of the Illuminati


Тема V-та: Роботите имат работа, а Човеците имат свободно време!
Topic V: Robots have jobs and Humans have free time!

Тема VІ-та: Човешките Свободи и Права в Държавната Институция
Topic VI: Human Freedoms and Rights in the Institution of the State

Тема VІІ-ма: Създаване на концепцията „теория на конспирацията“
Topic VII: Creation of the ‘Conspiracy Theory’ Concept

Тема VІІІ-ма: Провалът на Алопатичната медицина
Topic VIII: The Failure of Allopathic Medicine

Тема ІХ-та: Използване на Холистично-Трансценденталния мироглед за обяснение на заболяванията
Topic IX: Using the Holistic-Transcendental Worldview to Explain Diseases

Тема Х-та: Отравянето на Био-терена и модифицирането на Човешкия геном са целите на измамата „Ковид-19“
Topic X: Poisoning the Bio-Terrain and Modifying Human Genome are the Goals of the ‘Covid-19’ Fraud

Тема ХІ-та: Конституцията и Законите все още ни защитават от Масонския Медико-политически терор
Topic XI: Constitution and Laws still protect us from the Masonic Medical and Political terror

Тема ХІІ-та: Световното противопоставяне на Интернационалния Алопатичен Медико-фармацевтичен картел
Topic XII: Worldwide Opposition to the International Allopathic Medical Pharmaceutical Cartel

Тема ХІІІ-та: Окултното тълкувание на Десетте Комунистически Заповеди на Постхуманизма
Topic XIII: The Occult Interpretation of the Ten Communist Commandments of Posthumanism

Тема ХІV-та: Истината за Плоската Земя доведе до Пробуждането на Човека!
Topic XIV: The Truth about Flat Earth led to Human Awakening!

Тема ХV-та: Всеки заслужава собствената си съдба!
Topic XV: Everyone deserves their own destiny!

Заветът
The Testament
***
June 27, 2021
Keywords
nwoilluminatifreemasonsposthumanismcovid-19stamat

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

The views and opinions expressed in this video do not necessarily represent the views of Brighteon or its affiliates.